Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 3 minuty

Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa realizuje operację „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podstawowym celem projektu jest podniesienie świadomości rolników i doradców rolnych w zakresie wpływu związków azotu pochodzenia rolniczego na zanieczyszczenie wód oraz zapobieganie tego rodzaju zanieczyszczeniom.

 

W ramach projektu planujemy opracowanie i wydanie publikacji „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód” przygotowanej przez Zespół Ekspertów. Celem publikacji jest przekazanie rolnikom najnowszych rozwiązań w dziedzinie ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotem pochodzenia rolniczego, oddziaływania produkcji zwierzęcej na środowisko oraz propagowanie zasad zrównoważonego rolnictwa.

Poradnik będzie stanowił trzecią publikację FDPA poświęconą zagadnieniom wody na obszarach wiejskich. Pierwsze dwie to: „Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na obszarach wiejskich” oraz „Metody ochrony i racjonalna gospodarka wodna na obszarach wiejskich”. Poradnik „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód” będzie logicznym uzupełnieniem i rozszerzeniem wiedzy z wcześniejszych publikacji. Będzie też stanowić jedną z pomocy edukacyjnych, wspomagających wdrażanie „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych”, nowego Prawa wodnego i Dyrektywy Azotanowej, w związku z tym część publikacji zostanie poświęcona nowym obowiązkom rolników w tym zakresie.

„Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód” to publikacja, skierowana do rolników. Jej dystrybucja nastąpi poprzez doradców rolnych, którzy w swej pracy docierają bezpośrednio do rolników i potrzebują jednocześnie narzędzi  do pracy z rolnikami.

Publikacja zostanie wydana w nakładzie 5000 egz. i rozesłana między innymi do wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego i ich powiatowych oddziałów.

Publikacja

Efekty operacji natychmiastowe:
1) Identyfikacja min. 3 dobrych praktyk z zakresu, np.:
   a) bilansu składników nawozowych w gospodarstwie, rozproszenia składników; 
   b) metod agrotechnicznych ograniczenia skażenia gleb; 
   c) ekonomicznych i środowiskowych efektów racjonalnego nawożenia.
2) Przygotowanie i wydanie poradnika „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód” w nakładzie 5000 egz.
3) Dystrybucja poradnika poprzez 16 WODR, CDR Brwinów i 4 o. CDR do rolników i mieszkańców wsi;
4) Przygotowanie 1 elektronicznej wersji publikacji (plik .pdf do pobrania ze strony wnioskodawcy, informacja na temat możliwości pobrania publikacji zostanie rozesłana mailowo do 2176 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz 16 Urzędów Marszałkowskich);
5) Przygotowanie 1 zakładki nt. projektu na stronie www.fdpa.org.pl i zamieszczenie informacji o projekcie i publikacjach.

Efekty operacji długookresowe:
1) Wzrost świadomości rolników i doradców w zakresie efektywnego i zasobooszczędnego gospodarowania w rolnictwie i na obszarach wiejskich, szczególnie wody.
2) Efekty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego:
a) poprawa stanu zasobów wodnych w Polsce;
b) zmniejszenie oddziaływania na środowisko, poprzez ograniczenie zanieczyszczenia wód gruntowych związkami azotu i fosforu i innymi szkodliwymi substancjami pochodzącymi z rolnictwa;
c) wsparcie w wypełnieniu zobowiązań związanych z dyrektywą wodną, azotanową i  polityki ekologicznej Polski.

Czas trwania operacji: 1 kwietnia - 31 października 2018

Budżet operacji:  101.480,00 zł

Odwiedź portal KSOW - www.ksow.pl
Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich