O projekcie

O projekcie

O projekcie

O projekcie

Więcej o projekcie

FDPA rozpoczyna realizację projektu pn. „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód” dofinasowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ponieważ duży udział w zanieczyszczeniu wód azotem przypisywany jest rolnictwu, konieczne są skuteczne działania, które uświadomią rolnikom wagę  problemu i przygotują ich do wprowadzenia zmian w gospodarce nawozami i kontrolowania odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Kwestie te reguluje „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, który nakłada na rolników nowe obowiązki w zakresie gospodarki nawozowej.  Realizowany przez FDPA projekt ma pomóc w przygotowaniu rolników i doradców rolnych w kontekście nowych obowiązków i zmian prawa wodnego

Proponowane działania edukacyjne mają pokazać wagę problemu i służyć podnoszeniu świadomości doradców i rolników, ale przede wszystkim pokazywać przykłady praktycznych działań, koniecznych i możliwych do zastosowania w poszczególnych typach gospodarstw.

Działania będą miały formę konferencji, szkoleń, warsztatów, materiałów edukacyjnych i artykułów w prasie branżowej, mających na celu popularyzację zagadnień tematycznych projektu.

Realizacja projektu ma na celu przygotowanie min. 300 doradców rolnych i ok. 3750 rolników do wdrażania Programu  działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, co w efekcie powinno przełożyć się na poprawę jakości zasobów wód.

W projekcie przewidujemy następujące działania:

Konferencję ogólnopolską „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”, która odbędzie się 7 listopada 2018 r. w Warszawie

Program konferencji

 

Konferencje regionalne branżowe – II kwartał 2019 r.

 1. „Gospodarowanie nawozami naturalnymi w gospodarstwach trzodowych w kontekście ochrony wód”;
 2. „Gospodarowanie nawozami naturalnymi w gospodarstwach bydlęcych w kontekście ochrony wód”;
 3. „Problemy nawadniania i fertygacji ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw ogrodniczych”,

12 dwudniowych warsztatów pt: Wdrażanie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”  dla ok. 300 doradców; -  I kwartał 2019 r.

150 warsztatów pt. „Wdrażanie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”- łącznie dla ok. 3750 rolników i mieszkańców wsi, - II kwartał 2019 r. – I kwartał 2020 r.

Raport ewaluacyjny – II kwartał 2020

Konferencję ogólnopolską, podsumowującą projekt, II kwartał 2020

Materiały edukacyjne dla doradców rolnych i rolników:

 a) Poradnik "Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metoda poprawy jakości wód"

 b) Film instruktażowy dla doradców do wykorzystania w pracy z rolnikami na temat przyczyn i skutków zanieczyszczenia wód azotanami pochodzenia rolniczego, przykładów dobrych praktyk w zakresie prawidłowej gospodarki nawozowej .

  c) Prezentacja wprowadzająca do tematu przyczyny i skutki zanieczyszczenia wód azotanami pochodzenia rolniczego, oraz obowiązków rolników wynikających z „Programu działań, …”, która posłuży doradcom do prowadzenia warsztatów z rolnikami

 d) Arkusze kalkulacyjne do obliczania pojemości zbiornika/powierzchni płyty do przechowywania nawozów, stanu średniorocznego zwierząt i Dużych Jednostek Przeliczeniowych różnych grup zwierząt, bilansowania azotu w gospodarstwie

 e) ulotki informacyjnej dla gospodarstw do 10 ha. i dla gospodarstw pow. 10 ha.

 f) Opracowanie tablic edukacyjnych  - 4 rodzaje:

 • Drogi ucieczki biogenów z gleby do wody
 • Bilans azotu w gospodarstwie rolnym
 • Bilans fosforu w gospodarstwie rolnym
 • Dobre praktyki w gospodarowaniu azotem w gospodarstwie rolnym

 Osoby zainteresowane udziałem w działaniach projektu zapraszamy do kontaktu fdpa@fdpa.org.pl; k.witeska@fdpa.org.pl

 Koordynator Projektu: dr Karolina Witeska-Chmielewska, Kierownik działu rozwoju obszarów wiejskich i promocji

Szczegółowy opis projektu

Głównym założeniem projektu „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód” realizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa FDPA jest pomoc w rozwiązaniu problemu, który dotyczyć będzie wszystkich gospodarstw w kraju, a mianowicie wdrożenie działań na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia wód azotem pochodzenia rolniczego. W krajach Unii Europejskiej obowiązuje tzw. dyrektywa azotanowa, której celem  jest zmniejszenie zanieczyszczenia wód spowodowanego lub wywołanego przez azotany, pochodzące ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu wód. Zgodnie z zapisami dyrektywy 91/676/EWG państwa członkowskie UE mają do wyboru dwa sposoby wdrażania jej postanowień. Poprzedni system wyznaczenia Obszarów Szczególnie Narażonych w Polsce, został zakwestionowany wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE. Obecnie wdrażany jest drugi sposób, tj. jednolity „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, który w wszedł w życie w lipcu 2018r. O ile obszary OSN zajmowały 4,46% powierzchni Polski, to „Program działań…” obejmie cały kraj i wszystkie gospodarstwa rolne  w Polsce. Część większych gospodarstw zobowiązana zostanie do sporządzenia planów nawożenia, zmianom ulegają również dozwolone terminy stosowania nawozów oraz sposoby przechowywania nawozów naturalnych. Powoduje to konieczność szeroko zakrojonych działań na rzecz zwiększenia świadomości i wiedzy technologicznej oraz prawnej rolników.

Dlatego uzasadnionym wydaje się podjęcie skutecznych działań edukacyjnych, które pokażą wagę problemu, będą służyły podnoszeniu świadomości odbiorców, ale przede wszystkim pokazywały możliwość praktycznych działań, koniecznych i możliwych do zastosowania w poszczególnych typach gospodarstw. Z tego względu zdecydowaliśmy, że  głównymi odbiorcami projektu będą zarówno doradcy rolni ( min. 300 osób), którzy zostaną przygotowani w ramach projektu, aby dalej przekazywać wiedzę rolnikom, jak również sami rolnicy i mieszkańcy wsi (min. 3750 osób).

Tematyka projektu będzie obejmować cztery podstawowe obszary wiedzy:

 1. Wpływ zanieczyszczeń obszarowych pochodzenia rolniczego na jakość wód i środowisko glebowe
 2. Działania ograniczające straty azotu i fosforu do środowiska w rolniczej przestrzenni produkcyjnej pod kątem ochrony wód
 3. Dobre Praktyki Rolnicze związane z gospodarką nawozową
 4. Obowiązujące prawo w zakresie ustaw: Prawo Wodne, Ustawy o nawozach i nawożeniu, wymogów wzajemnej zgodności
X
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.