O fundacji

Misja

Misją Fundacji jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności przedsiębiorczości i tworzenia pozarolniczych miejsc pracy oraz zapewnienia równych szans kobietom, osobom bezrobotnym i młodzieży.

Misja Fundacji realizowana jest poprzez działalność mikropożyczkową i dotacje inwestycyjne na tworzenie i rozwój małych przedsiębiorstw na terenach wiejskich; programy rozwoju lokalnego, publikacje, opracowania i specjalistyczne raporty społeczno-ekonomiczne obrazujące stan polskich obszarów wiejskich.

Historia

Inicjatywa utworzenia FDPA zrodziła się na początku lat 80., jeszcze w czasie trwania w Polsce stanu wojennego. Dzięki hojności "Rockefeller Brothers Fund" i zaangażowaniu tak wybitnych osobistości jak Norman Borlaug (Laureat nagrody Nobla w 1971r.), Dr Szczepan Pieniążek, Dr J.B. Penn (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa Stanów Zjednoczonych), udało się w 1988 r. zarejestrować Fundację jako prywatną niezależną organizację pozarządową, której głównym celem było wspieranie restrukturyzacji polskiego rolnictwa i gospodarski żywnościowej, przekształceń polskiej wsi oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego.
W początkowych latach działalności FDPA koncentrowała swe działania na transferze zachodnich praktyk rolniczych do Polski. W 1993 r., w wyniku likwidacji państwowych gospodarstw rolnych nastąpił drastyczny wzrost bezrobocia na terenach wiejskich. W związku z tym Fundacja zdecydowała się rozszerzyć zakres swojej działalności poza sektor rolny i żywnościowy. FDPA skoncentrowała się na programach wspierających zintegrowany rozwój wsi, rozwój przedsiębiorczości (w tym agroturystyki) i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy na wsi. W tym celu utworzono pierwszy w Polsce mikro-pożyczkowy program obsługujący obszary wiejskie. Uzupełnieniem usług mikro-pożyczkowych stały się usługi szkoleniowe i doradcze w zakresie drobnej przedsiębiorczości.

Dzisiaj

Fundacja należy do najbardziej aktywnych instytucji mikropożyczkowych i instytucji rynku pracy w Polsce. Prowadzona przez FDPA działalność ma na celu zapewnienie pomocy najbardziej potrzebującym osobom z obszarów wiejskich, przede wszystkim kobietom, osobom bezrobotnym i młodzieży, w stworzeniu im równych szans na rynku pracy. Fundacja wspiera mikro, małych i średnich przedsiębiorców, zarówno tych, którzy prowadzą działalność od dłuższego czasu, jak i przedsiębiorców bez doświadczenia w tym zakresie; zapewnia im wsparcie finansowe w formie pożyczek i dotacji, szkolenia, doradztwo, dofinansowanie staży i kursów zawodowych, warsztaty psychologiczne, warsztaty z technik poszukiwania pracy, doradztwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy.

Od kilku lat prowadzimy kampanie informacyjno-edukacyjne z zakresu odnawialnych źródeł energii, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatycznych, promocji energetyki rozproszonej i prosumenckiej. W każdy z projektów staramy się zaangażować parterów: środowiska naukowe, doradców rolnych, media, przedsiębiorców.

Realizujemy projekty informacyjne i wspieramy działania instytucji edukacyjnych i badawczych zajmujących się problematyką wsi, a także doradztwem dla rolników. Popularyzujemy badania i analizy w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich.

Zespół

Rada Fundacji

Przewodniczący Rady prof. dr hab. Jerzy Wilkin
Wiceprzewodniczący Rady dr Andrzej Hałasiewicz
Sekretarz Rady Urszula Budzich-Tabor
Członek Rady dr Krzysztof Mularczyk
Członek Rady Wojciech Paciorkiewicz
Członek Rady dr hab. Piotr Gradziuk
Członek Rady Grzegorz Galusek

Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu Monika Szymańska
Wiceprezes Zarządu: Katarzyna Sabarańska

Biuro w Warszawie

PROGRAM POŻYCZKOWY
Analityk pożyczkowy Monika Mondzelewska
Analityk pożyczkowy Joanna Szymczak
Specjalista ds. rozliczeń funduszu pożyczkowego Anna Chmura
Specjalista ds. pożyczek Agnieszka Szczepaniak
   
PROGRAMY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
Kierownik działu rozwoju obszarów wiejskich i promocji Karolina Witeska-Chmielewska
Specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich Sylwia Konopacka-Bąk
Specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich Monika Banaś-Samartzi
PROGRAMY SZKOLENIOWO-DORADCZE
Starszy specjalista ds. projektów szkoleniowo-doradczych Ewa Stygienko
ADMINISTRACJA
Asystentka zarządu Paulina Dymińska
DZIAŁ KSIĘGOWY
Główna księgowa Ewa Kurek
Koordynator finansowy Marek Skowronek
Księgowa Agnieszka Wołek

Biuro terenowe w Nowym Sączu (woj. małopolskie)

Kierownik biura terenowego Elżbieta Petryla
Starszy oficer pożyczkowy Łukasz Pasiut

Biuro terenowe w Siedlcach (woj. mazowieckie) 

Kierownik biura terenowego Katarzyna Bułakowska
Oficer pożyczkowy Edyta Włodarczyk

Biuro terenowe w Płocku (woj. mazowieckie)

Kierownik biura terenowego Maria Lemanowicz-Owsik
Oficer pożyczkowy Justyna Suchodolska

Biuro terenowe w Radomiu (woj. mazowieckie)

Kierownik biura terenowego Witold Makulski
Starszy oficer pożyczkowy Aneta Kibler

Biuro terenowe w Zambrowie (woj. podlaskie)

Kierownik biura Marta Orłowska
Oficer pożyczkowy Dorota Danilczuk

Biuro terenowe w Połczynie Zdrój (woj. zachodniopomorskie)

Kierownik biura Małgorzata Kubiak
Starszy oficer pożyczkowy Irena Domitrz