Działania

PROGRAM POŻYCZKOWY

W ramach programu pożyczkowego oferujemy pożyczki przedsiębiorcom przede wszystkim
z terenów wiejskich województw: małopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego, podkarpackiego i zachodniopomorskiego.

Naszym celem jest nie tylko zaspokojenie doraźnych potrzeb finansowych drobnych firm, ale w dużej mierze także aspekt edukacyjny, ponieważ kierowane są one głównie do osób, które nie korzystały dotychczas z kredytów, czy pożyczek.

Wspieramy rozwój przedsiębiorczości w środowisku osób młodych, o niskim statusie materialnym, dla których zewnętrzne źródło finansowania jest często jedynym sposobem na stworzenie sobie własnego miejsca pracy i realizację marzeń zawodowych.

PROGRAMY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Realizujemy projekty informacyjne i wspieramy działania instytucji edukacyjnych oraz badawczych zajmujących się problematyką wsi, a także doradztwem dla rolników. Popularyzujemy badania i analizy w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich.

Promujemy zrównoważone i zgodne z zasadami ochrony środowiska gospodarowanie gruntami oraz środowiskiem naturalnym.

Od kilku lat realizujemy kampanie informacyjno – edukacyjne z zakresu odnawialnych źródeł energii, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatycznych, promocji energetyki rozproszonej i prosumenckiej. W każdy z projektów staramy się zaangażować parterów: środowiska naukowe, doradców rolnych, media, przedsiębiorców.

PROGRAMY SZKOLENIOWO-DORADCZE

Dział szkoleniowo – doradczy realizuje projekty statutowe Fundacji mające na celu zapewnienie pomocy najbardziej potrzebującym osobom z obszarów wiejskich, przede wszystkim kobietom, osobom bezrobotnym i młodzieży, w stworzeniu im równych szans na rynku pracy. FDPA wspiera szczególnie osoby planujące rozpocząć własną działalność gospodarczą zapewniając im wsparcie finansowe w formie dotacji, szkolenia i doradztwo z zakresu prowadzenia własnej firmy.

Fundacja świadczy również doradztwo skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, zarówno tych, którzy prowadzą działalność od dłuższego czasu, jak i przedsiębiorców bez doświadczenia. Doradztwo obejmuje zagadnienia związane z finansowaniem działalności gospodarczej.